Všeobecné pravidlá používania a obchodné podmienky pre používateľov webovej stránky.

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky a Správcom databázy je spoločnosť Entertainment One s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka č. 121998/B, IČO: 48 093 505

 2. Prevádzkovateľ je majiteľom ochrannej známky „Komparz.tv“; je držiteľom doménového mena „komparz.tv“, je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov.

 3. Používateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo využíva služby poskytované prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).

Článok II.

Webová stránka

 1. Webová stránka komparz.tv je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

 2. Prístup na stránku a jej používanie sa riadi týmito všeobecnými pravidlami používania a obchodnými podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s týmito všeobecnými pravidlami používania a obchodnými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s týmito všeobecnými pravidlami používania a obchodnými podmienkami , nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na webovej stránke komparz.tv.

 

Článok III.

Účel vytvorenia Databázy

 1. Vytváraná Databáza obsahuje osobné údaje Používateľa, ktoré uviedol Používateľ pri registrácií na webovej stránke, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, email, mobil, obchodné meno zamestnávateľa alebo názov školy,  údaj o výške, váhe, čísle topánky, konfekčná veľkosť, farba očí, farba vlasov, informácie o jazykových, umeleckých a pohybových schopnostiach Používateľa, ako aj fotografie Používateľa. Databáza sa vytvára  za účelom uhradenia ceny za registráciu, lepšieho zabezpečenie potrebného servisu Používateľovi, uľahčenie tokov informácií medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ako aj za účelom odbornej pomoci a podpory smerom k Používateľovi. Vytváraná Databáza sa spracúva  v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a výhradne na nevyhnutné účely uvedené v týchto podmienkach.

 2. Na webovej stránke sa nachádza verejne dostupná sekcia „Databáza“, ktorá obsahuje profily jednotlivých zaregistrovaných Používateľov, pričom Používateľ si je vedomý skutočnosti, že jeho profil obsahujúci jeho fotografie, údaj o jeho mene, výške, konfekčnej veľkosti, veľkosti topánky, farbe očí, farbe vlasov, a údajov o jeho jazykových, umeleckých a pohybových schopnostiach je verejne prístupný tretím osobám, ktoré navštívia webovú stránku.

 

Článok IV.

Umiestnenie Databázy

 1. Databáza je umiestnená na technických zariadeniach Správcu databázy v súlade s podmienkami podľa príslušnej právnej úpravy (najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) a v súlade s požiadavkami bezpečnostného projektu Správcu databázy.

 

Článok V.

Podmienky pre zaradenie do databázy, platobné podmienky

 1. Registrácia na webovej stránke komparz.tv je dobrovoľná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na webovej stránke  zaregistrované.

 2. Do sekcie „Databáza“ sa zaradí každý Používateľ, ktorý sa úspešne zaregistruje, využíva sekcie na portáli komparz.tv a vyplní pravdivo a úplne elektronický formulár nachádzajúci sa na webovej stránke komparz.tv  svojimi osobnými údajmi, kontaktnými údajmi a prípadne ďalšími požadovanými informáciami.

 3. Používateľ poskytuje osobné údaje na účely využívania platenej sekcie zoznám castingov a vytvorenie osobného reklamného profilu v sekcií „Databáza“ nachádzajúcej sa na webovej stránke komparz.tv. Používatelia sa budú môcť registrovať od 1.1.2015, pričom spoplatnenie sa začína od 19.10.2015. Kľúčové slová pre odoslanie SMS správ sú: KOMPARZTV, na číslo 8866 pričom cena SMS je: 4,90 EUR, a KOMPARZTV MODEL, na číslo 8866, pričom cena SMS je: 5,50 EUR. Ceny sú uvedené s DPH. Službu technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. .

 4. Pre schválenie a vytvorenie osobného reklamného profilu Používateľa vo verejne prístupnej sekcií „Databáza“ zverejnenej na webovej stránke komparz.tv, je potrebné dodržať postup zasielania fotografií, ktorý je nevyhnutný  pre zriadenie osobného reklamného profilu Používateľa do sekcie  „Databáza“ na stránke komparz.tv. (link: postup zasielania fotografií).

 5. Po oboznámení sa s týmito Podmienkami a úplnom vyplnení online registračného formulára je Používateľ povinný odkliknúť potvrdenie súhlasu s týmito Podmienkami.

 6. Používateľ týmto výslovne súhlasí, aby mu momentom úspešnej registrácie začali byť zo strany Prevádzkovateľa poskytované služby podľa druhu zaslanej SMS správy, a to pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného registráciou, čím Používateľ stráca po úplnom poskytnutí služby poskytnutej podľa druhu zaslanej SMS správy právo na  odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného registráciou.

 

Článok VI.

Zrušenie registrácie, nevytvorenie osobného reklamného profilu použivateľa

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ webovej stránky komparz.tv môže jeho osobný profil vo verejne prístupnej sekcií „Databáza“ kedykoľvek v súlade so všeobecnými pravidlami používania a obchodnými podmienkami zrušiť, alebo zamedziť prístup návštevníkom webovej stránky na tento profil, bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe: nedodržania postupu zasielania fotografií, nevyhnutých pre úspešné vytvorenie osobného reklamného profilu Používateľa na webovej stránke komparz.tv v platenej sekcii „Databáza“, porušenie zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie, porušenia týchto pravidiel, dlhého obdobia nečinnosti (za dlhé obdobie nečinnosti sa pre účely týchto pravidiel pokladá prípad, ak sa používateľ neprihlási na akýkoľvek casting zverejnený na webovej stránke (v sekcií zoznám castingov) prevádzkovateľa aspoň raz počas 12 mesiacov od prvej registrácie, s výnimkou Používateľov, ktorí majú podpísanú zmluvu o zastupovaní), na vlastnú žiadosť Používateľa prostredníctvom elektronickej pošty.

 2. Registračné oddelenie komparz.tv má právo nekvalitné fotografie nepoužiť alebo v prípade zaslania väčšieho počtu fotografií vybrať iba niektoré.(v prípade nahratia nekvalitnej prílohy/fotografií prostredníctvom online registračného formulára na webovej stránke komparz.tv, bude každý zaregistrovaný Používateľ upovedomený elektronickou poštou o výzve na zaslanie kvalitnejších fotografií.  V prípade, že používateľ tak neučiní do 14 dní od zaslania elektronickej výzvy, berie na vedomie, že m u nebude vytvorený reklamný profil v sekcii „Databáza“ a Poskytovateľ mu nie je povinný vrátiť poplatok za registráciu.

 3. Po zrušení registrácie Používateľa má Prevádzkovateľ právo udržiavať Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača).

 4. Poskytovateľ môže po poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" , pričom a je zaistené, aby používateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Poskytovateľ pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies na stránke. Používatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

Článok VII.

Reklamácie

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na služby zakúpené Používateľmi od Prevádzkovateľa webového portálu Entertainment One s.r.o.,  prostredníctvom webovej stránky komparz.tv Prevádzkovateľa . „Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.platbamobilom.sk)“

 2. To, že bol Používateľ oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje Používateľ svojou registráciou a následným odoslaním spoplatnenej SMS v tvare KOMPARZTV alebo tvare KOMPARZTV MODEL na číslo 8866 a využitím tak, platenej služby na serveri Komparz.tv.

 3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú dohodnuté  iné záručné podmienky.

 

Nárok na uplatnenie reklamácie:

 1. Reklamáciu v prípade nevytvorenia osobného reklamného profilu Poskytovateľom  a nezverejnenia v sekcii Databáza¨na webovom portáli komparz.tv do 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia registrácie, si môže Používateľ uplatniť písomnou formou (v elektronickej podobe) v tvare: používateľského mena, dátumu a času kedy bola zaslaná SMS za konkrétny druh služby  celý názov zaplatenej služby podľa druhu zaslanej SMS spolu s uvedením čo reklamuje, popis chyby, ako sa problém prejavuje. Ďalej je používateľ povinný uviesť popis technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia.

 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 7 pracovných dní od momentu registrácie. Rovnakým spôsobom je používateľ oprávnený reklamovať problémy s platbou za registráciu formou zaslania vybraného druhu SMS.

 3. Poskytovateľ vydá Používateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj Používateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ Používateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany Poskytovateľa používateľovi taktiež v elektronickej forme, pričom takto zaslaná správa sa považuje za doručenú do piatich pracovných dní odo dňa odoslania.

 

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká:

 1. Nárok na uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa Používateľom zaniká: podaním žiadosti o zrušenie osobného reklamného profilu Používateľa, po riadne a včas splnených všetkých povinností zo strany Prevádzkovateľa (článok VII / nárok na uplatnenie reklamácie  bod 1,), porušením uvedených podmienok v bodoch 1, 2, v článku VI, (v prípade porušenia týchto Podmienok berie Používateľ na vedomie, že mu nebude vytvorený reklamný profil v sekcii „Databáza“ a Poskytovateľ mu nie je povinný vrátiť poplatok za registráciu služba sa pritom považuje za dodanú v celom rozsahu), nepreukázaním zakúpenia služby u Poskytovateľa, neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby, uplynutím doby na uplatnenie reklamácie, poškodením služby zapríčineným zo strany používateľa, neodborným zaobchádzaním so službou, resp. používaním služby v rozpore so všeobecnými a doplňujúcimi pravidlami webového portálu komparz.tv a platnými právnymi predpismi SR, z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

 2. Prevadzkovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 3. Prevadzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené: poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Používateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne používateľ nesprávnym postupom pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby, poškodením alebo zásahom používateľa do technického riešenia služby, prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,.

 4. Prevadzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na webovej stránke komparz.tv.

 5. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 6. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči používateľovi dňom registrácie na webovej stránke www.komparz.tv. | kontakt reklamácie: enonsvk@gmail.com

 

Článok VIII.

Porušenie autorských práv, alebo iných práv

 1. V prípade, ak by sa na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý porušuje autorské alebo iné práva tretích osôb Používateľ môže kontaktovať Poskytovateľa  niektorým spôsobom, ktorý bezodkladne odstráni tento materiál z webovej stránky Poskytovateľ nezodpovedá za obsah materiálu, poskytnutého zo strany Používateľ pri registrácií.  

 

Článok IX.

Obsah na našich serveroch

 1. Portál komparz.tv a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví Používatelia vo vlastnom mene.

 2. Na serveri komparz.tv sú uložené len tie súbory, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod stránky a ich vlastníkom je portál komparz.tv.

 3. Obsah na stránke nie je monitorovaný Prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje autorské alebo iné práva tretích osôb, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení Prevádzkovateľa.

 

Článok X.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi.

 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi alebo Používateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na stránke.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

 5. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania Používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

 

Článok XI.

Podmienky pre spracovanie osobných údajov

 1. Používateľ dáva poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu podľa vyplneného registračného formulára Správcovi databázy súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracúvanie svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu a vyhlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé. Správca databázy je oprávnený spracovávať osobné údaje na účely vytvorenia a uchovávania Databázy Používateľov pre potreby Projektov, najmä na účely realizácie Projektov ich analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke castingov a služieb Správcu databázy, ako aj na marketingové účely. Správca databázy má pri spracovávaní osobných údajov postavenie Prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou listu doručeného Správcovi databázy odvolať. Správca databázyje oprávnený spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracúvané osobné údaje je Správca databázy oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. Spracúvané osobné údaje je Správca databázy oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia.

 2. Informácie o tom, akým spôsobom spracúvavame Vaše osobné údaje nájdete v našich Podmienkach o ochrane osobných údajov.

Článok XII.

Osobitné ustanovenia

 1. Správca databázy si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné pravidlá používania a obchodné podmienky . Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa týchto podmienok s konečnou platnosťou rozhoduje Správca databázy.

 2. Používateľ svojim zaregistrovaním na webovej stránke a zaradením sa do verejne prístupnej sekcie „Databáza“ bezvýhradne súhlasí s týmito všeobecnými pravidlami používania a obchodnými podmienkami.

 3. Používateľovi zaradením do sekcie „ Databáza“  nevznikajú voči Správcovi databázy ani iným tretím osobám nároky na žiadne finančné plnenia zo strany Správcu databázy alebo tretích osôb.

 4. Správca databázy nezodpovedá za funkčnosť telefonického spojenia, internetu a dodávky elektrickej energie, ako aj iných služieb ktoré priamo nezabezpečuje ani za prípadné následky výpadku takýchto služieb.

 5. Správca databázy si vyhradzuje právo zrušiť, upraviť, zameniť obsah webovej stránky komparz.tv. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Tieto všeobecné pravidlá používania a obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a musia byť interpretované v zmysle platného a účinného slovenského právneho poriadku.

 

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetok obsah servera a forma zachytávajúca tento obsah (grafický vzhľad a úprava servera) a ich príslušné časti sú autorským dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Zz.., Autorský zákon v  znení neskorších predpisov a každé ich použitie bez súhlasu autora alebo vlastníka licencie je porušením autorských práv a je trestné v zmysle platných a účinných predpisov. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto všeobecných pravidiel  používania a obchodných podmienok  na webovej stránke komparz.tv.

 2. Tieto všeobecné pravidlá používania a obchodné podmienky  ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na webovej stránke komparz.tv.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných pravidiel používania a obchodné podmienky , pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene týchto všeobecných pravidiel používania a obchodných podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia  týchto všeobecných pravidiel používania a obchodných podmienok zverejnená na webovej stránke.

 4. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto všeobecných pravidiel používania a obchodných podmienok  na stránke Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

 

      Bratislava, 16.5.2018

Nepremeškaj svoju šancu !

 PARTNERI 

 

 

Copyright © 2014-2020 Komparz.tv

Všetky práva vyhradené / All Rights Reserved.