VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VOP

Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá používania webovej stránky komparz.tv


I. Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“ ) upravujú pravidlá používania webovej platformy komparz.tv, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.komparz.tv (ďalej ako „komparz.tv“ alebo ako „webová stránka“), a práva a povinnosti prevádzkovateľa webovej stránky a jej používateľov.
 2. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť DXB Capital L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
 3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorá je uzatvorená prostredníctvom webovej stránky v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a sú zároveň plnením informačnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS č. 102/2014“) pre používateľov webovej stránky v postavení spotrebiteľov v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“).
 4. Prevádzkovateľ umožňuje každému používateľovi webovej stránky dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému používateľovi webovej stránky jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.
 5. Na účely týchto obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku, zmeny a zániku akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú na prostredníctvom webovej stránky, sa nasledujúce pojmy s vykladajú takto:
  1. „Používateľ“ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá plánuje využívať služby webovej stránky alebo ktorá využíva služby webovej stránky dostupné bez registrácie podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na webovej stránke,
  2. „Registrovaný používateľ“ je Používateľ, ktorý sa registruje v sekcií „Členstvo“ na webovej stránke v niektorej z ponúkaných druhov registrácie alebo v sekciách „Trhovisko“ a „Castingy“ a uzatvorí s Prevádzkovateľom zmluvu,
  3. „Registračný formulár“ je formulár určený na vyplnenie osobných údajov Používateľa pri registrácií na webovej stránke, ktorý obsahuje osobné údaje Používateľa v závislosti od zvoleného druhu profilu a po uhradení registračného poplatku a odoslaní sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy s Prevádzkovateľom,
  4. „Služby“ sú služby poskytované Prevádzkovateľom na webovej stránke, medzi ktoré patria jednorazové a dlhodobé služby opísané v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok,
  5. „Profil“ je profil Registrovaného používateľa zverejnený v sekcií „Databáza“, prostredníctvom ktorého je Registrovaný používateľ oprávnený využívať funkcie webovej stránky a Služby poskytované na webovej stránke v závislosti od druhu zvolenej Služby a na základe nej uzatvorenej zmluvy,
  6. „Zmluva“ je zmluva o registrácií uzatvorená postupom upraveným v čl. III. týchto obchodných podmienok a zmluva o poskytovaní služieb a uzatvorená v súlade príslušnými ustanoveniami čl. VIII. týchto obchodných podmienok medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, na základe ktorej sa Používateľ stáva Registrovaným používateľom a je oprávnený využívať Služby webovej stránky určené pre Registrovaných používateľov (ak uzatvoril Zmluvu o registrácií podľa čl. III. týchto obchodných podmienok) alebo má nárok na poskytnutie niektorej z jednorazových Služieb (ak uzatvoril Zmluvu o poskytovaní niektorej zo Služieb podľa čl. VIII. týchto obchodných podmienok).
  7. „Zmluvné strany“ je spoločné označenie Prevádzkovateľa a Registrovaného používateľa,
  8. „elektronickou správou“ sa rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak,
  9. „bez zbytočného odkladu“ sa rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
 6. Orgánom dozoru Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, P.O. BOX č. 5.
 7. Tieto obchodné podmienky sa použijú na prípady, kedy je Používateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (ďalej aj ako „Podnikateľ“ ) v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. XIV. týchto obchodných podmienok.
 8. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.
 9. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom na základe a v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ), ZoS č. 102/2014 a pri Zmluve medzi Prevádzkovateľom a Používateľom – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 10. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy v súvislosti s používaním webovej stránky sú: DXB Capital L.L.C-FZ,so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E , email: podpora@komparz.tv.

II. Všeobecné podmienky užívania webovej stránky

 1. Každý Požívateľ webovej stránky vyhlasuje, že:
  1. bude používať webovú stránku a Služby na nej poskytované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, najmä že nebude pridávať na webovú stránku obsah alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  2. pri registrácií na webovej stránke uviedol svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,
  3. sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.komparz.tv/ochrana-osobnych-udajov.
 2. Kliknutím na príslušné políčko pri registrácií na webovej stránke a každej inej Službe na webovej stránke Používateľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito obchodnými podmienkami používania nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky.
 3. Používateľ zároveň berie na vedomie, že je povinný používať webovú stránku:
  1. tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Prevádzkovateľa, Registrovaných používateľov a ostatných Používateľov webovej stránky,
  2. v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Používateľ webovej stránky je oprávnený využívať iba tie Služby, ktoré sú dostupné pre neregistrovaných Používateľov.
 5. Registrovaný používateľ je oprávnený využívať všetky Služby a funkcie webovej stránky, ktoré môžu, na základe Zmluvy uzatvorenej podľa čl. III týchto obchodných podmienok, využívať iba Registrovaní používatelia, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

III. Registrácia používateľov a vznik zmluvy O registrácií

 1. Každý Používateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. II. týchto obchodných podmienok a v prípade, ak je fyzickou osobou, ak má viac ako 15 rokov, je oprávnený registrovať sa na webovej stránke a stať sa Registrovaným užívateľom, a to spôsobom opísaným v tomto článku obchodných podmienok. Po splnení podmienok registrácie vzniká medzi Používateľom a Prevádzkovateľom Zmluva (o registrácií) uzatvorená na dobu neurčitú, na ktorú sa vzťahujú tieto obchodné podmienky.
 2. V prípade, ak má Používateľ záujem o registráciu na webovej stránke a využívanie Služieb webovej stránky určených pre Registrovaných používateľov, je povinný zvoliť si druh registrácie podľa čl. IV. týchto obchodných podmienok a na základe druhu registrácie vyplniť riadne všetky údaje označené v Registračnom formulári ako povinné (povinné údaje sú špecifikované pri každom druhu registrácie v bode IV. týchto obchodných podmienok).
 3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Používateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka v Registračnom formulári , čím potvrdí, že berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy. V prípade, ak Používateľ nesúhlasí so znením obchodných podmienok alebo ich časti, nie je oprávnený odoslať Registračný formulár. Používateľ – právnická osoba je v prípade nesúhlasu so znením týchto obchodných podmienok alebo ich časti oprávnený si pred vyplnením registračného formulára a uzatvorením Zmluvy vymieniť a dohodnúť (písomne) s Prevádzkovateľom iné zmluvné podmienky. Po vyplnení všetkých povinných polí v Registračnom formulári kliknutím na políčko „Registrovať s povinnosťou platby“ odošle vyplnený Registračný formulár Prevádzkovateľovi, ktorý je návrhom na uzatvorenie Zmluvy adresovaný Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ obratom doručí Používateľovi prostredníctvom elektronickej správy Používateľovi potvrdenie registrácie (ďalej ako „Potvrdenie registrácie“). Potvrdenie registrácie Prevádzkovateľom sa považuje za moment uzatvorenia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami.
 4. V prípade, ak sa chce na webovej stránke registrovať Používateľ, ktorý je fyzickou osobou mladšou ako 15 rokov, je povinný pri vypĺňaní Registračného formulára pred kliknutím na políčko „Registrovať s povinnosťou platby“ privolať svojho zákonného zástupcu, ktorý kliknutím na políčko s textom: „Ako zákonný zástupca používateľa mladšieho ako 15 rokov udeľujem súhlas s uzatvorením zmluvy prostredníctvom webovej stránky so spoločnosťou DXB Capital L.L.C-FZ“, udelí súhlas s uzatvorením Zmluvy prostredníctvom webovej stránky v mene Používateľa. Bez kliknutia na políčko v zmysle prechádzajúcej vety zákonným zástupcom nie je Používateľ, ktorý je fyzickou osobou mladšou ako 15 rokov, oprávnený ďalej pokračovať v registrácií a uzatvoriť s Prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky zmluvu.
 5. Od momentu uzatvorenia Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, ktoré sú upravené v týchto obchodných podmienkach, najmä povinnosť Používateľa uhradiť v súlade s čl. V. týchto podmienok v stanovenej lehote odplatu za registráciu a povinnosť Prevádzkovateľa vytvoriť a zverejniť profil Registrovaného používateľa v sekcií „Databáza“ na webovej stránke. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný zverejniť Profil Registrovaného používateľa až do momentu úhrady odplaty za registráciu v zmysle čl. V. týchto obchodných podmienok Registrovaným používateľom. Po úhrade odplaty Prevádzkovateľ skontroluje, či Profil Registrovaného používateľa spĺňa podmienky registrácie v zmysle týchto obchodných podmienok a v prípade zistených nedostatok kontaktuje Registrovaného používateľa, aby v lehote stanovenej v súlade s čl. VII. týchto obchodných podmienok nedostatky odstránil.
 6. Pri Registrovanom používateľovi, ktorý je fyzickou osobou mladšou ako 15 rokov, je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy preveriť, či súhlas zákonného zástupcu podľa bodu 4. tohto článku obchodných podmienok skutočne udelil zákonný zástupca. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že súhlas neudelil zákonný zástupca Používateľa, je oprávnený Zmluvu postupom upraveným v čl. VII. týchto obchodných podmienok vypovedať.
 7. Profil Registrovaného používateľa je verejným profilom, ktorý je viditeľný pre všetkých návštevníkov webovej stránky (pre Registrovaných používateľov aj ostatných Používateľov).
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola Registrovanému používateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Registračného formulára alebo tým, že (ii) Registrovaný používateľ neupozornil Prevádzkovateľa na nesprávnosť údajov zverejnených v profile po vzniku Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Registrovaného používateľa k Registračnému formuláru, Potvrdeniu registrácie alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Potvrdenie registrácie, prístupové údaje k profilu na webovej stránke a neverejné informácie z profilu Registrovaného používateľa sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Prevádzkovateľa.

IV. DRUHY REGISTRÁCIE

 1. Každý Používateľ je oprávnený si zvoliť niektorý z druhov registrácie na webovej stránke špecifikovaných v tomto článku obchodných podmienok a v závislosti od zvoleného druhu registrácie je povinný vyplniť v Registračnom formulári kategórie osobných údajov označených ako povinné (prostredníctvom *). Bez vyplnenia údajov označených ako povinné sa Používateľ nemôže na webovej stránke registrovať a uzatvoriť Zmluvu. Okrem povinných údajov je Používateľ oprávnený pri registrácií poskytnúť Prevádzkovateľovi aj nepovinné (doplňujúce) údaje o svojej osobe, ktorých poskytnutie je dobrovoľné.
 2. Používateľ je oprávnený si na webovej stránke zvoliť niektorý z nasledujúcich druhov registračných profilov:
  1. Komparzisti a Herci: V prípade, ak má Používateľ záujem o vytvorenie tohto druhu profilu, povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): meno, priezvisko, pohlavie, email, heslo, tel. č., adresa pobytu (ulica, mesto, kraj, PSČ), názov zamestnania / školy, dátum narodenia, výška, farba očí, farba vlasov, profilovú fotografiu, fotografiu tváre s úsmevom, fotografiu tváre bez úsmevu, fotografiu postavy z boku, oblasť záujmu (dabing, komparz, komparz + text, herectvo), heslo pre prístup do účtu. Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj niektoré (alebo všetky) z nepovinných údajov: ďalšie fotografie, zvláštne znamenia (piercing, tetovanie, strojček na zuby, jazva), údaje o umeleckých schopnostiach, jazykových znalostiach, pohybových schopnostiach, a iné doplňujúce informácie.
  2. Modeling a Fotomodeling: V prípade, ak má Používateľ záujem o vytvorenie tohto druhu profilu, povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): meno, priezvisko, email, heslo, tel. č., adresa pobytu (ulica, mesto, kraj, PSČ), názov zamestnania / školy, národnosť, pohlavie, dátum narodenia, výška, konfekcia, číslo topánok, miery pŕs, miery pásu, miery bokov, farba očí, farba vlasov, profilovú fotografiu, fotografiu tváre bez úsmevu, fotografiu tváre s úsmevom, fotografiu postavy spredu, fotografiu ľavého profilu tváre, heslo pre prístup do účtu. Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj niektoré (alebo všetky) z nepovinných údajov: oblasť záujmu (modeling, fotomodeling, vlasový modeling), ďalšie fotografie, zvláštne znamenia (piercing, tetovanie, strojček na zuby, jazva), údaje o umeleckých schopnostiach, jazykových znalostiach, pohybových schopnostiach, a iné doplňujúce informácie.
  3. Hostesky a promotéri: V prípade, ak má Používateľ záujem o vytvorenie tohto druhu profilu, povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): meno, priezvisko, email, heslo, tel. č., adresa pobytu (ulica, mesto, kraj, PSČ), názov zamestnania / školy, pohlavie, dátum narodenia, výška, konfekcia, číslo topánok, miery pŕs, miery pásu, miery bokov, farba očí, farba vlasov, profilovú fotografiu, fotografiu tváre s úsmevom, fotografiu postavy spredu, heslo pre prístup do účtu. Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj niektoré (alebo všetky) z nepovinných údajov: oblasť záujmu (promo, hostesing), ďalšie fotografie, zvláštne znamenia (piercing, tetovanie, strojček na zuby, jazva), údaje o umeleckých schopnostiach, jazykových znalostiach, pohybových schopnostiach, a iné doplňujúce informácie.
  4. Fotografi: V prípade, ak má Používateľ záujem o vytvorenie tohto druhu profilu, povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): meno, priezvisko, email, heslo, tel. č., adresa pobytu (ulica, mesto, kraj, PSČ), pohlavie, adresa ateliéru (krajina, ulica, mesto, kraj, PSČ), názov profilov na sociálnych sieťach a prezentačnej webovej stránky, profilová fotografia, 4 fotografie z portfólia, heslo pre prístup do účtu, Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj ďalšie nepovinné (doplňujúce) informácie v časti „Informácie o mne“ a adresu prezentačného webového sídla.
  5. Kreatívny profesionáli: V prípade, ak má Používateľ záujem o vytvorenie tohto druhu profilu, povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): meno, priezvisko, heslo, email, tel. č., adresa pracoviska (krajina, ulica, mesto, kraj, PSČ), názov profilov na sociálnych sieťach, profilová fotografia, kategóriu (barber, vlasový stylista, make-up artist, módny stylista), heslo pre prístup do účtu, Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj ďalšie nepovinné (doplňujúce) informácie v časti „Informácie o mne“ a adresu prezentačného webového sídla.
  6. Agentúry a spoločnosti: Pri tomto druhu registrácie si môže Používateľ zvoliť medzi základným účtom a premium účtom. Ak má Používateľ záujem o vytvorenie základného profilu, povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): názov spoločnosti, adresa sídla (ulica, mesto, kraj, PSČ), kategóriu spoločnosti (modelingová agentúra, castingová a eventová agentúra, reklamná a TV produkcia, TV médium, iné), kontaktné údaje (tel. č, e-mail), heslo, profilovú fotografiu a fotografiu loga. Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj ďalšie nepovinné (doplňujúce) informácie v časti „Biografia“ a IČO, DIČ, IČ DPH, otváracie hodiny, web, kontaktný email pre správy.

   Ak má Používateľ záujem o vytvorenie Premium profilu , povinne vyplní nasledujúce kategórie svojich osobných údajov (označené *): názov spoločnosti, adresa sídla (ulica, mesto, kraj, PSČ), kategóriu spoločnosti (modelingová agentúra, castingová a eventová agentúra, reklamná a TV produkcia, TV médium, iné), kontaktné údaje (tel.č, e-mail), profilovú fotografiu a fotografiu loga. Okrem povinných údajov môže Používateľ pri registrácií uviesť aj ďalšie nepovinné (doplňujúce) informácie v časti „Biografia“ a IČO, DIČ, IČ DPH, otváracie hodiny, web, kontaktný email pre správy, názov profilov na sociálnych sieťach, fotografie z portfólia a fotografie úspechov
 3. Používateľ je povinný uviesť v Registračnom formulári pravdivé údaje. Po vyplnení Registračného formulára postupuje Používateľ ďalej podľa príslušných ustanovení čl. III. týchto obchodných podmienok.

V. ODPLATA

 1. Odplata za registráciu a ostatné Služby na webovej stránke je uvedená pri registrácií a pri každej jednej Službe na webovej stránke individuálne. Odplata uvedená na webovej stránke pri každej Službe je uvedená vrátane príslušnej DPH.
 2. Odplata za registráciu (v závislosti od druhu profilu) a za jednotlivé Služby je stanovená nasledovne:
  1. Odplata za vytvorenie a zverejnenie registračného profilu Komparzisti – zadarmo;
  2. Odplata za vytvorenie a zverejnenie registračného profilu Herci – 29,50 €,
  3. Odplata za vytvorenie a zverejnenie registračného profilu Modeling a Fotomodeling – zadarmo;
  4. Odplata za vytvorenie a zverejnenie registračného profilu Hostesky a Promotéri – 9,90 €;
  5. Odplata za vytvorenie a zverejnenie registračného profilu Fotografi – 19,90 €;
  6. Odplata za vytvorenie a zverejnenie registračného profilu Kreatívny Profesionáli – 19,90 €;
  7. Odplata za vytvorenie a zverejnenie základného registračného profilu Agentúry a spoločnosi - zadarmo;
  8. Odplata za vytvorenie a zverejnenie PREMIUM registračného profilu Agentúry a spoločnosi - 159,00€;
  9. Odplata za Službu Topovanie profilu – 2,80 €;
  10. Odplata za Službu pridanie Castingu – 29,50 €;
  11. Odplata za Službu zverejnenie ponuky v sekcií Trhovisko – 2,50 €.
 3. Odplata za registráciu na webovej stránke v zmysle čl. III. týchto obchodných podmienok je splatná do 1 hodiny odo dňa uzatvorenia Zmluvy (doručenia Potvrdenia registrácie od Prevádzkovateľa), postupom upraveným v nasledujúcich bodoch tohto článku obchodných podmienok. V prípade, ak Používateľ neuhradí odplatu za registráciu v lehote stanovej v predchádzajúce vete tohto bodu obchodných podmienok, uzatvorená Zmluva sa automaticky zrušuje (rozväzovacia podmienka). Používateľ je oprávnený sa po automatickom zrušení Zmluvy podľa tohto bodu obchodných podmienok registrovať na webovej stránke opätovne.
 4. V prípade, ak si Používateľ ako druh registračného profilu zvolí profil „Agentúry a spoločnosti“, je povinný uhradiť odplatu za vytvorenie tohto druhu registrácie prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke.
 5. Pri platbe prostredníctvom platobnej brány je Používateľ povinný uhradiť odplatu v lehote stanovej v bode 3. tohto článku obchodných podmienok v časti webovej stránky, ktorá sa Používateľovi automaticky zobrazí po uzatvorení Zmluvy (kliknutí na políčko „Registrovať s povinnosťou platby“). Používateľ je podľa pokynov na webovej stránke povinný do pripravených políčok vyplniť údaje o svojej platobnej / kreditnej karte, dátume jej platnosti a trojmiestnom CVC kóde.
 6. Pri všetkých ostatných druhoch registračných profilov je Používateľ povinný uhradiť odplatu za registráciu zvolený druh prostredníctvom prostredníctvom platobnej brány je Používateľ povinný uhradiť odplatu v lehote stanovej v bode 3. tohto článku obchodných podmienok v časti webovej stránky, ktorá sa Používateľovi automaticky zobrazí po uzatvorení Zmluvy (kliknutí na políčko „Registrovať s povinnosťou platby“). Používateľ je podľa pokynov na webovej stránke povinný do pripravených políčok vyplniť údaje o svojej platobnej / kreditnej karte, dátume jej platnosti a trojmiestnom CVC kóde.
 7. Odplaty za ostatné spoplatnené Služby na webovej stránke je splatná ihneď po uzatvorení zmluvy o poskytovaní takejto Služby, prostredníctvom prostredníctvom platobnej brány. Pri úhrade odplaty za ostatné spoplatnené Služby na webovej stránke postupe Používateľ podľa pokynov na webovej stránke a primerane podľa bodu 6. tohto článku obchodných podmienok.
 8. Po uhradení odplaty doručí Prevádzkovateľ prostredníctvom elektronickej správy v prípade, ak Používateľ uhradil odplatu prostredníctvom platobnej brány. Používateľovi potvrdenie o uhradení odplaty, ktoré obsahuje minimálne tieto náležitosti:
  1. obchodné meno a sídlo Prevádzkovateľa,
  2. dátum úhrady odplaty,
  3. druh poskytnutej Služby,
  4. cena za jednotlivú Službu a celková cena, ktorú Používateľ alebo Registrovaný používateľ zaplatil.
 9. Ak úhradu odplaty ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku obchodných podmienok nebude možné riadne zrealizovať alebo ak sa vyskytnú iné problémy so zadávaním platobných údajov alebo realizáciou platby, je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10. čl. I. týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ je povinný odpovedať na elektronickú správu alebo telefonický Používateľa v čo najkratšom možnom čase a dohodnúť sa s Používateľom na ďalšom primeranom postupe.

VI. Súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy a nemožnosť odstúpenia od zmluvy

 1. Vzhľadom na osobitnú povahu Služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy (o poskytovaní služieb) v zmysle čl. VIII. týchto obchodných podmienok, je termín začiatku poskytovania Služby deň vzniku Zmluvy podľa čl. VIII. týchto obchodných podmienok, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ poskytuje Registrovanému používateľovi a Používateľovi Službu ešte pred uplynutím termínu na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle § 7 ZoS č. 102/2014 (t. j. ešte pred uplynutím 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy) (ďalej ako „lehota na odstúpenie od Zmluvy“).
 2. Na základe vyššie uvedeného berie Registrovaný používateľ a Používateľ v postavení Spotrebiteľa na vedomie, že udelením súhlasu podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, ktorá je v zmysle ustanovení § 7 a nasl. ZoS č. 102/2014 Z. z. 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu podľa tohto bodu obchodných podmienok.
 3. Kliknutím na políčko „Odoslať“ alebo iné políčko obchodného významu, ktorým v zmysle týchto obchodných podmienok uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu (o poskytnutí konkrétnej Služby) udeľuje Registrovaný používateľ a Používateľ v postavení Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Registrovaný používateľ a Používateľ v postavení Spotrebiteľa berie na vedomie, že na základe vyššie udeleného súhlasu stráca úplným poskytnutím Služby (t. j. poskytnutím príslušného druhu Služby v zmysle čl. VIII. týchto obchodných podmienok, napr. zverejnením ponuky v sekcií „Trhovisko“) právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 ZoS č. 102/2014. Tým nie je dotknuté právo Registrovaného používateľa alebo Používateľa ukončiť Zmluvu (o poskytovaní Služieb) niektorým zo spôsobov ustanovených v čl. VII. týchto obchodných podmienok.

VII. UKONČENIE ZMLUVY

 1. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený kedykoľvek vypovedať Zmluvu o registrácií s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty, a to kliknutím na políčko „Zmazať profil“ na webovej stránke prostredníctvom funkcie „Editovať profil“.
 2. Po kliknutí na políčko „Zmazať profil“ v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže Profil Registrovaného užívateľa na webovej stránke. Vymazaním Profilu Registrovaného používateľa na webovej stránke Prevádzkovateľ zároveň vymaže všetky informácie a osobné údaje poskytnuté a nahrané Registrovaným používateľom do profilu Registrovaného používateľa na webovej stránke.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty prostredníctvom elektronickej správy doručenej Registrovanému používateľovi v prípade, ak:
  1. sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení Registrovaného používateľa podľa článku III. týchto podmienok užívania ako nepravdivé alebo zavádzajúce,
  2. Registrovaný používateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa článku IX. týchto obchodných podmienok aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu Prevádzkovateľa doručeného prostredníctvom elektronickej správy,
  3. Registrovaný používateľ poškodzuje svojou činnosťou na webovej stránke dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa.
 4. Ak Prevádzkovateľ vyzve Registrovaného používateľa na vykonanie určitej činnosti súvisiacej so správou profilu Registrovaného používateľa a Registrovaný používateľ ani v určenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní) uvedenú činnosť neuskutoční (napr. výzva na doručenie kvalitnejších fotografií, vykonanie opravy svojich nepravdivých osobných údajov a pod.), je Prevádzkovateľ oprávnený Zmluvu postupom upraveným v bode 3. tohto článku obchodných podmienok vypovedať.
 5. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že ukončením Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku obchodných podmienok nemá nárok na vrátenie uhradenej odplaty za zvolený druh registrácie alebo inú Službu podľa čl. V. týchto obchodných podmienok.
 6. Okrem spôsobov uvedených v tomto článku obchodných podmienok Zmluva automaticky zaniká v prípade, ak Registrovaný používateľ je dlhodobo pasívny na webovej stránke. Dlhodobou pasivitou Registrovaného používateľa na webovej stránke sa rozumie situácia, ak sa Registrovaný používateľ počas najmenej 12 po sebe idúcich kalendárnych rokov neprihlási do svojho profilu na webovej stránke. Zmluva automaticky zaniká aj v prípade, ak nastanú skutočnosti upravené v bode 3. článku V. týchto obchodných podmienok.

VIII. Služby webovej stránky

 1. Prevádzkovateľ na webovej stránke ponúka Služby pre Registrovaných používateľov, aj pre ostatných Používateľov.
 2. Prevádzkovateľ na webovej stránke poskytuje Službu vytvorenia Profilu Registrovaného používateľa na webovej stránke v zmysle čl. III. a IV. týchto obchodných podmienok. Každý Registrovaný používateľ, ktorý uzatvoril s Prevádzkovateľom Zmluvu v zmysle čl. III. týchto obchodných podmienok je oprávnený využívať všetky funkcie svojho Profilu na webovej stránke, najmä:
  1. upravovať profil Registrovaného užívateľa – Registrovaný užívateľ je oprávnený aktualizovať, meniť, vymazať informácie vo svojom profile (okrem povinný informácií, ktoré je Registrovaný používateľ oprávnený iba meniť),
  2. upravovať zverejňovanie iných ako povinných údajov v profile a / alebo skrytia profilu (úprava nastavenia súkromia profilu),
  3. upravovať informácie a fotografie zverejnených v profile Registrovaného používateľa,
  4. využívať ostatné Služby webovej stránke určené pre Registrovaných používateľov a všetkých Používateľov.
 3. Prevádzkovateľ na webovej stránke poskytuje nasledujúce jednorazové Služby pre Registrovaných používateľov, ktorí uzatvorili s Prevádzkovateľom Zmluvu podľa čl. III. týchto obchodných podmienok:
  1. SLEDOVANIE: Službu sledovanie je oprávnený využívať každý Registrovaný používateľ webovej stránky, ktorí s Prevádzkovateľom uzatvoril Zmluvu podľa čl. III. týchto obchodných podmienok. Po kliknutí na políčko „Sledovať“ pri zobrazenom profile iného Registrovaného užívateľa v sekcií „Databáza“, bude Registrovaný používateľ informovaný o každej zmene v profile iného Registrovaného používateľa, ktorý sleduje.
  2. TOPOVANIE PROFILU: Každý Registrovaný používateľ je oprávnený kliknutím na políčko „Topovať profil“ v nastaveniach svojho profilu a po zaplatení poplatku za topovanie si na zvolený čas kúpiť spôsobom uvedeným v čl. V. týchto obchodných podmienok Službu „Topovanie profilu“. Po zakúpení služby topovanie profilu sa profil Registrovaného používateľa zobrazí ako prvý vo vyhľadávaní v príslušnej kategórií v sekcií „Databáza“ na webovej stránke.
 4. Prevádzkovateľ na webovej stránke poskytuje nasledujúce Služby, ktoré sú určené pre všetkých Používateľov (t. j. aj pre Používateľov, ktorí nie sú Registrovanými používateľmi):
  1. ONLINE REZERVÁCIA: Každý Používateľ webovej stránky je oprávnený si po kliknutí na profil Registrovaného používateľa v sekcií „Databáza“ online zarezervovať Registrovaného používateľa. Po kliknutí na políčko „Online rezervácia“ je Používateľ povinný vyplniť údaje o svojej spoločnosti, termíne rezervácie a svoje kontaktné údaje a odoslať žiadosť o online rezerváciu Registrovaného používateľa. Po úspešnom odoslaní online rezervácie bude Prevádzkovateľ kontaktovať Používateľa a rezervovaného Registrovaného používateľa za účelom sprostredkovania spolupráce v rámci uzatvorených Zmluvných vzťahov.

   Používatelia, ktorí nie sú Registrovanými používateľmi, vyplnením kontaktného formulára, kliknutím na políčko „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“ a kliknutím na políčko „Odoslať“ uzatvárajú s Prevádzkovateľom Zmluvu (o poskytovaní služieb), ktorá sa riadi ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

   Po odoslaní správy Registrovanému používateľovi Prevádzkovateľ sprostredkuje doručenie online rezervácie Registrovanému používateľovi.
  2. SPRÁVY: Služba správy slúži na priame kontaktovanie Registrovaných používateľov na webovej stránke. Registrovaných používateľov s druhmi registrácie Komparzisti & Herci, Modeling & Fotomodeling a Hosteky & Promoteri môžu prostredníctvom správy na webovej stránke kontaktovať iba Registrovaní používatelia s druhom registrácie Agentúry & Spoločnosti s účtom Premium.

   Registrovaných používateľov s druhmi registrácie Fotografi a Kreatívny profesionáli môže prostredníctvom správy na webovej stránke kontaktovať akýkoľvek Používateľ webovej stránky.

   Používatelia, ktorí nie sú Registrovanými používateľmi, vyplnením kontaktného formulára, kliknutím na políčko „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“ a kliknutím na políčko „Odoslať“ uzatvárajú s Prevádzkovateľom Zmluvu (o poskytovaní služieb), ktorá sa riadi ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

   Po odoslaní správy Registrovanému používateľovi Prevádzkovateľ sprostredkuje doručenie správy Registrovanému používateľovi.
 5. CASTINGY: Službu pridanie castingu na obsadenie voľného pracovného miesta môže v sekcií „Castingy“ na webovej stránke využiť:
  1. Registrovaný používateľ s druhom registrácie Agentúry & Spoločnosti s účtom Premium, Fotografi a Kreatívny profesionáli - Po vyplnení formuláru na zverejnenie castingu a zaplatení odplaty vo výške a postupom upraveným v čl. V. týchto obchodných podmienok za zverejnenie ponuky castingu bude casting zverejnený na webovej stránke,
  2. Používateľ, ktorý sa registruje v sekcií „Castingy“ prostredníctvom kliknutia na políčko „Spravovať Castingy“ – po kliknutí na políčko „Vytvoriť profil“ je Používateľ povinný vyplniť Registračný formulár, oboznámiť sa a vyjadriť súhlas s obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného políčka a kliknutím na políčko „Odoslať“ uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu. Zmluvu uzatvorená prostredníctvom sekcie „Castingy“ sa spravuje týmito obchodnými podmienkami, ak tieto neustanovujú v konkrétnych prípadoch inak. Po uzatvorení Zmluvy v sekcií „Castingy“ je Registrovaný používateľ oprávnený postupom upraveným v písm. a. tohto bodu obchodných podmienok zverejňovať ponuky castingov.
 6. TRHOVISKO: V sekcií Trhovisko môže pridávať každý Používateľ webovej stránky pridávať pracovné ponuky (inzeráty), ak sa registruje v sekcií „Trhovisko“ prostredníctvom kliknutia na políčko „Spravovať ponuky“ – po kliknutí na políčko „Vytvoriť profil“ je Používateľ povinný vyplniť Registračný formulár, oboznámiť sa a vyjadriť súhlas s obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného políčka a kliknutím na políčko „Odoslať“ uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu. Zmluva uzatvorená prostredníctvom sekcie „Trhovisko“ sa spravuje týmito obchodnými podmienkami, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Po uzatvorení Zmluvy v sekcií „Trhovisko“ je Registrovaný používateľ oprávnený pridávať v sekcií „Trhovisko“ pracovné ponuky (inzeráty).

  Každý Registrovaný používateľ, ktorý chce v sekcií „Trhovisko“ pridať pracovnú ponuku (inzerát), vyplní v sekcií „Trhovisko“ formulár na pridanie ponuky (ktorý obsahuje bližšiu špecifikáciu ponuky, jej zaradenie, kontaktné údaje o Registrovanom používateľovi, ktorý zverejnil ponuku) a zaplatí odplatu za zverejnenie pracovnej ponuky vo výške a spôsobom uvedeným v čl. V. týchto obchodných podmienok. Po uhradení odplaty podľa predchádzajúcej vety bude pracovná ponuka (inzerát) Prevádzkovateľom zverejnená na webovej stránke.

  Po zverejnený pracovnej ponuky (inzerátu) v sekcii „Trhovisko“ na webovej stránke môže na zverejnenú pracovnú ponuku (inzerát) reagovať každý Používateľ webovej stránky.
 7. TRVALÉ CASTINGY: Každý Používateľ webovej stránky je oprávnený vyplnením prihlasovacieho formulára, vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami a kliknutím na políčko „Odoslať“ v sekcií webovej stránky s ponukou trvalých castingov (napr. Inkognito) uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o poskytnutí služieb, na základe ktorej Prevádzkovateľ odovzdá informácie o záujme Používateľa zúčastniť sa na trvalom castingu spoločnosti, ktorá zverejnila ponuku trvalého castingu na webovej stránke. Zmluva uzatvorená podľa tohto bodu obchodných podmienok sa spravuje ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je ustanovené inak.

  Po uzatvorení Zmluvy podľa tohto bodu obchodných podmienok Prevádzkovateľ v súlade s týmito obchodnými podmienkami odovzdá informáciu o záujme Používateľa zúčastniť sa na niektorom z castingov z trvalej ponuky castingov na webovej stránky spoločnosti, ktorá trvalý casting na webovej stránke zverejnila.
 8. PRIHLÁSENIE SA NA ZVEREJNENÝ CASTING ALEBO PONUKU SLUŽIEB: Každý Používateľ webovej stránky je oprávnený prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára, vyjadrenia súhlasu s týmito obchodnými podmienkami a kliknutím na políčko „Odoslať“ v sekciách „Castingy“ a „Trhovisko“ na webovej stránke uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu, ktorá sa spravuje ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je ustanovené inak.

  Po uzatvorení Zmluvy podľa tohto obchodných podmienok Prevádzkovateľ v súlade s týmito obchodnými podmienkami odovzdá Prevádzkovateľ informáciu o záujme Používateľovi zúčastniť sa na zverejnenom castingu alebo využiť ponúkanú službu, v závislosti od príslušnej sekcie webovej stránky spoločnosti, ktorá casting alebo ponuku služieb na webovej stránke zverejnila.
 9. ZDIEĽANIE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH: Každý Používateľ webovej stránky je oprávnený bezplatne zdieľať profil Registrovaného používateľa zverejnený v sekcií „Databáza“ na sociálnych sieťach. Po kliknutí na políčko „Zdieľať“ alebo iné políčko s rovnakým významom bude môcť Používateľ zdieľať na sociálnej sieti nasledujúce informácie o Registrovanom používateľovi: profilová fotka, meno a kategória profilu.

IX. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Používateľov a Registrovaných používateľov

 1. Každý Používateľ a Registrovaný používateľ webovej stránky má právo využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom na webovej stránke nasledovne:
  1. tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Prevádzkovateľa alebo ostatných Registrovaných používateľov,
  2. tak aby nepoškodzoval autorské a iné práva Prevádzkovateľa webovej stránky, ostatných Používateľov a Registrovaných používateľov a iných osôb,
  3. používať webovú stránku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami používania v nich obsiahnutými, v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä žiadnym spôsobom nepropagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; nepropagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; otvorene alebo skrytou formou nepropagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; nepoužívať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; neohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav; neodosielať príspevky s erotickým obsahom a žiadnym spôsobom neobchádzať vyššie uvedené zákazy.
 2. Registrovaný používateľ je povinný na webovej stránke zverejňovať a poskytovať len správne a presné informácie, najmä reálne údaje o svojej osobe, svojich osobných vlastnostiach, skúsenostiach, vzdelaní, schopnostiach a pod., tak aby mohol Prevádzkovateľa poskytovať Služby riadne v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Registrovaný používateľ pri využívaní Služieb webovej stránky:
  1. nesmie vytvoriť na webovej stránke falošný Profil Registrovaného užívateľa alebo taký profil, ktorý poskytuje vymyslené informácie o Registrovanom používateľovi, najmä o jeho zručnostiach, vzdelaní, osobných vlastnostiach a pod., alebo použiť identitu inej fyzickej alebo právnickej osoby a vydávať ju na profile Registrovaného používateľa za svoju vlastnú,
  2. nesmie uvádzať v Profile Registrovaného užívateľa nepravdivé, nesprávne, klamlivé, zavádzajúce a / alebo neúplné informácie,
  3. je povinný bezpečne uchovávať heslo k svojmu užívateľskému účtu, pričom sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať Prevádzkovateľ, ihneď po tom ako zistí neautorizované použitie svojho užívateľského účtu,
  4. porušovať práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa, najmä kopírovať alebo distribuovať technológie používané Prevádzkovateľom na prevádzku webovej stránky, požívanie loga Prevádzkovateľa a / alebo akékoľvek iné práva Prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ má právo spracúvať informácie uvedené Registrovaným používateľom. Prevádzkovateľ má právo obmedziť poskytovanie Služieb na webovej stránke v súlade a za podmienok upravených v bode 6. tohto článku obchodných podmienok.
 5. Prevádzkovateľ je povinný vytvárať pre Registrovaného používateľa podmienky k tomu, aby Registrovaný používateľ mohol využívať Služby v plnom rozsahu.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Registrovanému používateľovi prístup na webovú stránku alebo odstrániť akúkoľvek elektronickú aktivitu Registrovaného používateľa (inzeráty atď.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Registrovaného používateľa alebo porušenia týchto obchodných podmienok. V prípade opísanom v predchádzajúcej vete postupuje Prevádzkovateľ podľa ustanovení čl. VII. týchto obchodných podmienok (ukončenie Zmluvy).

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY a REKLAMÁCIA

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že spoplatnené Služby, ktoré na webovej stránke ponúka Používateľom a Registrovaným používateľom budú poskytnuté tak, ako je ustanovené v týchto obchodných podmienkach a budú spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a Zmluvou.
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Používateľovi a Registrovanému používateľovi.
 3. Používateľ a Registrovaný používateľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady (ďalej ako „reklamácia“):
  1. na poskytnutie zvolenej Služby (t. j. v prípade, ak Prevádzkovateľ zvolenú Službu Používateľovi alebo Registrovanému používateľovi vôbec neposkytol),
  2. na kvalitu poskytnutej Služby (t. j. v prípade, ak Prevádzkovateľ neposkytol zvolenú Službu Používateľovi alebo Registrovanému používateľovi tak, ako je to ustanovené v týchto obchodných podmienkach),
  3. na výšku alebo iné skutočnosti spojené s úhradou odplaty za zvolenú Službu prostredníctvom platobnej brány.
 4. Reklamáciu je Používateľ alebo Registrovaný používateľ povinný uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok. Vzhľadom na charakter poskytovanej Služby je Používateľ alebo Registrovaný používateľ v postavení Spotrebiteľa, v súlade s § 505 Občianskeho zákonníka, povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia Služby alebo do 6 mesiacov odo dňa, kedy mala byť v zmysle týchto obchodných podmienok Služba poskytnutá.
 5. Reklamáciu môže Používateľ alebo Registrovaný používateľ uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy Prevádzkovateľa uvedené v bode 10. čl. I. týchto obchodných podmienok.
 6. V reklamácii Používateľ alebo Registrovaný používateľ uvedenie názov Služby, dátum jej poskytnutia / dátum, kedy mala byť Služba poskytnutá, svoje osobné údaje, v rozsahu meno priezvisko, adresa trvalého pobytu a odôvodnené dôvody, na základe ktorých reklamuje Službu. V týchto dôvodoch uvedie v čom spočíva nekvalitné poskytnutie Služby a iné odôvodnené dôvody na podporu svojich tvrdení.
 7. Prevádzkovateľ prijatú reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia. Na ďalší postup Prevádzkovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa a v prípade, ak reklamáciu uplatňuje Používateľ alebo Registrovaný používateľ v postavení Podnikateľa, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iné všeobecne záväzne platné právne predpisy Slovenskej republiky.

XI. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy webovej stránky, ktorých následkom je prerušenie poskytovania Služieb. Prevádzkovateľ má právo odstaviť webovú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 2. Používateľ a Registrovaný používateľ berie na vedomie, že webovú stránku a Služby na nej poskytované využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom berie na vedomie, že môže byť pri týchto Službách vystavený rôznym obsahom, ktoré môžu byť posúdené ako nevhodné, neslušné alebo urážajúce.
 3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku profilu Registrovaného používateľa, ako ani za informácie zverejnené Registrovaným používateľom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Registrovanými používateľmi.
 4. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím alebo zverejnením informácií na profile Registrovaného používateľa zodpovedá sám Registrovaný používateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Registrovaného používateľa uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Registrovaný používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené využívaním Služieb na webovej stránke. Používateľ a Registrovaný používateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené voči akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojí Používateľ a / alebo Registrovaný používateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Registrovaným používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním webovej stránky, najmä z dôvodu technických výpadkov, odstávok alebo údržieb, počas ktorých nebudú Služby na webovej stránke dostupné.

XII. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

 1. Pri používaní webovej stránky a využívaní Služieb prichádza k spracúvaniu osobných údajov Registrovaných používateľov, Používateľov a iných návštevníkov webovej stránky, ktorí sú v postavení dotknutých osôb (ďalej ako „Dotknuté osoby“).
 2. Prevádzkovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 3. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, o právach Dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa, ktoré sú zverejnené na www.komparz.tv/ochrana-osobnych-udajov.

XIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Každý Registrovaný používateľ a Používateľ v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“), právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy (napr. pri vybavovaní sťažnosti, podnetu alebo reklamácie).
 2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Registrovaný používateľ a Používateľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Registrovaný používateľ alebo Používateľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .
 4. Registrovaný používateľ a Používateľ, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy prevádzkovanej Európskou komisiou pre riešenie sporov online (ďalej ako „RSO“), ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm , v prípade, ak má Registrovaný používateľ alebo Používateľ za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľom.

XIV. Osobitné ustanovenia pre Používateľov - podnikateľov

 1. Pôsobnosť obchodných podmienok
  1. Na Zmluvy uzatvorené prostredníctvom týchto obchodných podmienok medzi Prevádzkovateľmi a Používateľmi a Registrovanými používateľmi v postavení Podnikateľov sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti Obchodného zákonníka.
  2. Na Zmluvy uzatvorené prostredníctvom týchto obchodných podmienok medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi a Registrovanými používateľmi v postavení Podnikateľov sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. (Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku a súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy) a článku XIII. (Alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.
  3. Ustanovenia čl. X. (Zodpovednosť za vady a reklamácia) týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na Používateľov a Registrovaných používateľov v postavení Podnikateľov, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť a / alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Prevádzkovateľ oznámi zmenu obchodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti ich zmeny tak, aby sa s nimi mohli oboznámiť všetci Používatelia a Registrovaní používatelia webovej stránky.
 3. Zmena obchodných podmienok je v každom prípade zverejnená na webovej stránke a Registrovaným používateľom doručená prostredníctvom elektronickej správy. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť pôvodné obchodné podmienky. Voči Registrovaným používateľom nadobúdajú nové obchodné podmienky platnosť a účinnosť momentom vyjadreniu súhlasu Používateľov a Registrovaných používateľov s novými obchodnými podmienkami prostredníctvom elektronickej správy alebo iného potvrdzujúceho úkonu, okrem ustanovení týkajúcich sa výšky odplaty za jednotlivé služby, ktoré sa vzťahujú na Registrovaných používateľov a Používateľov počas celej doby platnosti Zmluvy v znení účinnom v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade, ak Prevádzkovateľ oznámi Registrovaným používateľom informáciu o tom, že prijíma nové obchodné podmienky minimálne 14 dní predo dňom ich zverejnenia na webovej stránke a umožní im sa so znením nových obchodných podmienok oboznámiť, sú Registrovaní používatelia oprávnení v prípade ich nesúhlasu s novými obchodnými podmienkami do dňa ich účinnosti od Zmluvy odstúpiť.
 4. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Registrovaným používateľom a Prevádzkovateľom, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 5. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2024.